HANA-CHIRASHI1

Hana Chirashi

Ingredients:

  • Avocado
  • Salmon Sashimi
  • Tuna Sashimi
  • Sushi Rice